Рекламација

Во моментот наприем на производот/ите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш даприговорите за евентувални надворешни оштетувања на производот/ите.Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број од салонот одкој производот е купен и кај лицето кое ја врши испораката, во спротивно ситеподоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производот/ите немада бидат прифатени.
Заедно со приемотна артиклите добивате и фактура-испратница, која сте должни да ја потпишете.
Секој производ,купен од салоните на Royal House Group, има соодветен гарантен лист игарантен рок одреден од производителот. Гаранцијата нема да важи доколку:

  • Не e приложен доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница)
  • Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси
  • Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот
  • Има физички оштетувања на производот


Во случај нарекламација на даден производ, ве молиме на е-маилот:  mebel@royalhouse.mk да испратите слики:

  • Фотографија од целиот производ
  • Фотографија од пакувањето (доколку истото го имате)
  • Копија од купопродажниот документ (заклучница)
  • Фотографија од местото на оштетување или проблематичниот дел
  • Опис за видот на рекламација

Нашите стручни лицаво рок од 7 дена ќе ве контактираат со евентуалните понатамошни чекори во врскасо истата рекламација.
 
Со Почит
Royal House Group
Скопје 15.04.2014


Нема продукти во оваа категорија.